Choď na obsah Choď na menu
 

 
 

STANOVY   OBČIANSKEHO   ZDRUŽENIA

ŠPORTOVÝ   KLUB   LOPAŠOV

 

Článok I

Názov a sídlo združenia

1.     Názov občianskeho združenia je:

        ŠPORTOVÝ  KLUB  LOPAŠOV

        (ďalej len „Združenie“)

         Združenie môže používať skratku ŠK LOPAŠOV

2.     Sídlo združenia je  908  63   Lopašov 50

 

Článok II

Cieľ činnosti

           Cieľom činnosti Združenia je:

a)      organizovanie športových a rekreačných podujatí

b)      organizovanie výchovno – vzdelávacích a kultúrnych podujatí  

c)      zabezpečovanie výchovno – poradenských aktivít a podujatí

 

 

Článok III

Členstvo v Združení

1.      Členom Združenia sa môže stať plnoletá fyzická osoba. Registráciu za člena Združenia schvaľuje predsedníctvo.

2.      Zaregistrovaný člen Združenia:

a)      má právo zúčastňovať sa na členských schôdzach, vystupovať a hlasovať na nich, byť volený do orgánov Združenia.

b)      je povinný platiť členský príspevok vo výške schválenej členskou schôdzou a je povinný dodržiavať všetky normy a pravidlá schválené členskou schôdzou a predsedníctvom Združenia.

3.      V prípade, že správanie člena je neakceptovateľné, najmä keď sa nespráva v súlade s vnútornými predpismi alebo normami stanov Združenia alebo akokoľvek poškodzuje meno a organizovanú činnosť Združenia, rozhodne predsedníctvo združenia jednomyseľne:

a)      o písomnom napomenutí tohto člena

b)      o jeho podmienečnom vylúčení

c)      o vylúčení člena zo Združenia

4.      Vylúčený člen sa môže odvolať proti rozhodnutiu predsedníctva k členskej schôdzi Združenia. Ak členská schôdza potvrdí rozhodnutie predsedníctva dvojtretinovou väčšinou, vylúčenie je platné, v opačnom prípade rozhodnutie predsedníctva stráca platnosť a účinnosť.

 

Článok IV

Orgány Združenia

Orgány Združenia sú:

 

-          Členská schôdza

 

-          Predsedníctvo

 

-          Kontrolný výbor

 

 

 

Článok V

Členská schôdza

1.      Najvyšším orgánom Združenia je členská schôdza. Na členskej schôdzi sa môžu zúčastniť a hlasovať všetci zaregistrovaný členovia Združenia. Členská schôdza sa schádza najmenej jedenkrát za kalendárny rok na základe zvolania predsedníctva Združenia.

2.      Členská schôdza jednoduchou väčšinou zúčastnených členov:

a)      schvaľuje výročnú správu Združenia, ktorú na riadnej členskej schôdzi zhromaždenia predkladá predsedníctvo Združenia

b)      volí a odvoláva členov predsedníctva a kontrolného výboru Združenia

c)      vymenúva likvidačnú komisiu a rozhoduje o nakladaní s likvidačným zostatkom

3.      Členská schôdza dvojtretinovou väčšinou zúčastnených členov:

a)      schvaľuje zmeny a doplnky stanov Združenia

b)      rozhoduje o zlúčení a zániku Združenia

4.      O konaní členskej schôdze sa spisuje zápisnica, ktorá obsahuje:

-           názov Združenia

-           miesto a čas konania členskej schôdze

-           meno predsedu členskej schôdze, zapisovateľa a overovateľa zápisnice

-           rozhodnutia členskej schôdze

-           podpisy predsedu, zapisovateľa a overovateľa zápisnice

 

 

Článok VI

Predsedníctvo

1.      Predsedníctvo Združenia je výkonným orgánom Združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi. Členmi predsedníctva Združenia sú predseda Združenia, sekretár Združenia a pokladník Združenia.

2.      Predsedníctvo:

a)      riadi činnosť Združenia

b)      pripravuje zasadnutia členskej schôdze a vykonáva jej uznesenia

c)      Uznáša sa na rozhodnutiach potrebných pre činnosť Združenia a napĺňanie cieľov

d)      hospodári s majetkom Združenia

e)      pripravuje výročné správy Združenia a predkladá ich na schválenie členskej schôdzi

3.      Štatutárnymi orgánmi sú členovia predsedníctva Združenia. Členovia predsedníctva Združenia – predseda, sekretár a pokladník, konajú za Združenie každý samostatne tak, že k názvu Združenia, svojmu menu a funkcii pripoja svoj podpis.

 

Článok VII

Kontrolný výbor

1.      Kontrolný výbor tvoria členovia Združenia zvolení členskou schôdzou, pričom ich členstvo je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve Združenia.

2.      Kontrolný výbor je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

3.      Kontrolný výbor najmä:

a)      kontroluje hospodárenie Združenia a jeho orgánov a dotknuté orgány upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie

b)      kontroluje dodržiavanie stanov Združenia a jeho vnútorných predpisov

c)      podáva ročnú správu a svojej činnosti členskej schôdzi

 

Článok VIII

Hospodárenie Združenia

  1. Združenie a jeho orgány hospodária s hnuteľným a nehnuteľným majetkom v dobrej viere a v napĺňaní cieľov Združenia
  2. Správa o hospodárení Združenia je obsahom výročnej správy Združenia, ktorú na riadnej členskej schôdzi Združenia predkladá predsedníctvo Združenia
  3. Zdrojmi majetku Združenia sú najmä členské príspevky, dary od fyzických a právnických osôb, dotácie, granty, sponzorské príspevky od právnických osôb
  4. Združenie nadobudnutý majetok a výnosy z neho používa len na plnenie jeho cieľov a poslania.

 

Článok IX

Zánik Združenia

  1. O zániku Združenia zlúčením alebo jeho dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza Združenia
  2. Na základe takéhoto rozhodnutia členská schôdza vymenuje likvidačnú komisiu, ktorá vyrovná všetky dlhy a záväzky Združenia a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze Združenia
  3. Komisia si zvolí spomedzi seba svojho predsedu, ktorý oznámi zánik Združenia Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

 

Článok X

Zmluvy o súčinnosti

Združenie môže uzatvárať zmluvy o súčinnosti na dosiahnutie svojho cieľa, prípadne na uplatňovanie iného spoločného záujmu s inými združeniami v Slovenskej republike aj v zahraničí.

V Lopašove, dňa   10. Novembra 2003